Upanishadar PadyanubadBook Summary

  • Editor: Tapeswar Sarma
  • Year of Publication: 2011
  • ISBN: 978-81-910016-1-7
  • Price: 300

This is a translation of nine Upanishadas namely Isha, Kena, Katha, Prashna, Mundaka Mandukya, Aitereya, Taittiriya and Svetasvatar from original Sanskrit prose into Assamese verse by Sri Tapeswar Sarmah.